۴۰۴

گفتند یافت می‌نشود جسته‌ایم ما، گفت آنکه یافت می‌نشود آنم آرزوست

در هر صورت، صفحه مورد نظر یافت نشد که نشد