تعداد کلمات ثبت شده در فرم سفارش با تعداد کلمات در فایل ارسالی باید دقیقا مطابقت داشته باشد