تعداد کلمات ثبت شده در فرم سفارش و تعداد کلمات فایل ارسالی باید مطابقت داشته باشند