Clicky

نمونه مقالات ویرایش شده

  • نمونه‌های ویرایش شده در پنج رشته میکروبیولوژی، علوم اعصاب، شیمی‌فیزیک، امور مالی و روانشناسی تهیه شده اند.
  • برای هر رشته، بصورت جداگانه، یک متن کاملا یکسان در سه طرح مختلف (حرفه‌ای، ممتاز، وی‌آی‌پی) ویرایش شده است، با این هدف که بررسی طرح‌های ویرایش برای شما آسان‌تر شود.

میکروبیولوژی

میکروبیولوژی - نمونه طرح وی‌آی‌پی

برای دانلود نمونه ویرایش طرح وی‌آی‌پی (طرح۳) در رشته میکروبیولوژی، روی لینک بالا کلیک کنید

میکروبیولوژی - نمونه طرح ممتاز

برای دانلود نمونه ویرایش طرح ممتاز (طرح۲) در رشته میکروبیولوژی، روی لینک بالا کلیک کنید

میکروبیولوژی - نمونه طرح حرفه‌ای

برای دانلود نمونه ویرایش طرح حرفه‌ای (طرح۱) در رشته میکروبیولوژی، روی لینک بالا کلیک کنید

علوم اعصاب

علوم اعصاب - نمونه طرح وی‌آی‌پی

برای دانلود نمونه ویرایش طرح وی‌آی‌پی (طرح۳) در رشته علوم اعصاب، روی لینک بالا کلیک کنید

علوم اعصاب - نمونه طرح ممتاز

برای دانلود نمونه ویرایش طرح ممتاز (طرح۲) در رشته علوم اعصاب، روی لینک بالا کلیک کنید

علوم اعصاب - نمونه طرح حرفه‌ای

برای دانلود نمونه ویرایش طرح حرفه‌ای (طرح۱) در رشته علوم اعصاب، روی لینک بالا کلیک کنید

شیمی‌فیزیک

شیمی‌فیزیک - نمونه طرح وی‌آی‌پی

برای دانلود نمونه ویرایش طرح وی‌آی‌پی (طرح۳) در رشته شیمی‌فیزیک، روی لینک بالا کلیک کنید

شیمی‌فیزیک - نمونه طرح ممتاز

برای دانلود نمونه ویرایش طرح ممتاز (طرح۲) در رشته شیمی‌فیزیک، روی لینک بالا کلیک کنید

شیمی‌فیزیک - نمونه طرح حرفه‌ای

برای دانلود نمونه ویرایش طرح حرفه‌ای (طرح۱) در رشته شیمی‌فیزیک، روی لینک بالا کلیک کنید

امور مالی

امور مالی - نمونه طرح وی‌آی‌پی

برای دانلود نمونه ویرایش طرح وی‌آی‌پی (طرح۳) در رشته امور مالی، روی لینک بالا کلیک کنید

امور مالی - نمونه طرح ممتاز

برای دانلود نمونه ویرایش طرح ممتاز (طرح۲) در رشته امور مالی، روی لینک بالا کلیک کنید

امور مالی - نمونه طرح حرفه‌ای

برای دانلود نمونه ویرایش طرح حرفه‌ای (طرح۱) در رشته امور مالی، روی لینک بالا کلیک کنید

روانشناسی

روانشناسی - نمونه طرح وی‌آی‌پی

برای دانلود نمونه ویرایش طرح وی‌آی‌پی (طرح۳) در رشته روانشناسی، روی لینک بالا کلیک کنید

روانشناسی - نمونه طرح ممتاز

برای دانلود نمونه ویرایش طرح ممتاز (طرح۲) در رشته روانشناسی، روی لینک بالا کلیک کنید

روانشناسی - نمونه طرح حرفه‌ای

برای دانلود نمونه ویرایش طرح حرفه‌ای (طرح۱) در رشته روانشناسی، روی لینک بالا کلیک کنید